• Trainingstijden: woensdagavond vanaf 18:00 tot 22:00

Over het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Dit betekent dat het bestuur alle zaken regelt die ervoor zorgen dat de leden van Liusna de volleybalsport kunnen beoefenen. Daarnaast wordt ook getracht om enkele zaken buiten het volleybal te organiseren, die bijdragen aan de verbroedering binnen en de gezelligheid in de vereniging. Het bestuur legt eenmaal per jaar verantwoording af voor het gevoerde beleid aan de Algemene Ledenvergadering (ALV), die uit alle leden van Liusna bestaat.

Bestuur


In het seizoen 2023/2024 bestaat het bestuur uit:

Voorzitter: Mark Wigmans
Secretaris: Jorrit van Eijk
Penningmeester: Jos Botman
Bestuurslid: Anco Dubbeldam
Bestuurslid: Sabine in 't Veld

Wil je contact met ons opnemen, onze gegevens kun je vinden op de contactpagina, welke te vinden is in de menubalk.

Het bestuur heeft een aantal taken gedelegeerd aan verschillende commissies en coördinatoren. Zij verrichten bepaalde taken namens het bestuur of in directe opdracht van de ALV. Zo maakt het bestuur bijvoorbeeld niet de teamindelingen; dat doet de technische commissie (TC). Dat is ondermeer om belangenverstrengeling te voorkomen, voor meer informatie zie de pagina commissies. Naast de commissies heeft Liusna ook een aantal coördinatoren. Zij zijn verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de wedstrijdzaken, scheidsrechters, materiaal, toernooien en de ledenadministratie. Klik voor meer informatie over de zaken die zij regelen op de pagina met coördinatoren.

Diverse commissies binnen de club zorgen ervoor dat allerlei zaken die nodig zijn om een vereniging optimaal te laten functioneren, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. In het rechterkant is kort weergegeven welke commissies momenteel bestaan, waar ze zich mee bezighouden en wie er zitting in hebben.

Commissie van beroep
De ALV benoemt jaarlijks een Commissie van Beroep, op voordracht van het bestuur. Deze commissie, bestaande uit drie leden, is onafhankelijk van het bestuur. Wanneer een lid ontevreden is of het oneens is met een besluit van het bestuur kan hij of zij de commissie van beroep inschakelen.

Voor het seizoen 2020-2021 zijn de commissies in beheer bij onderstaande personen.

Technische commissie senioren: Nienke Heskes, Jose Schenk,  Jos Botman
Technische commissie jeugd: Vacant
Kledingcommissie: Anco Dubbeldam
Vertrouwenspersoon: Marco van Klink
Recreantencommissie: Luc Brocken, Lidwien van Eijk
Kascontrolecommissie: Melina Broekhuizen, Barend Janson
Commissie van beroep: Luc Brocken, Jos Botman

Wedstrijd- en scheidsrechtercoördinator

Scheidsrechtercoördinator
De scheidsrechtercoördinator houdt zich bezig met alle activiteiten rondom de scheidsrechters. Dit betekent o.a. het inschrijven voor opleidingen van nieuwe scheidsrechters, het aanwijzen van scheidsrechters voor wedstrijden en het zorgdragen voor voldoende scheidsrechters.

Wedstrijdcoördinator
De wedstrijdcoördinator houdt zich bezig met alle logistiek rondom de competitiewedstrijden. Dit betekent o.a. zorgdragen voor de wedstrijdformulieren, zaalindeling met de competitiewedstrijden, inclusief het eventueel verplaatsen van wedstrijden en het doorgeven van uitslagen aan de Nevobo.

Coördinatoren


Masoud Morovatmanesh
Masoud Morovatmanesh

Webmaster

Anco Dabbeldam
Anco Dabbeldam
Kledingcommissie
Pascal van Eijk
Pascal van Eijk

Minicooördinator

Marten Nelis
Marten Nelis
Wedstrijd / scheidsrechtercoördinator

Leden informatie

V.C. Liusna hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. lees hier over de Privacy policy (AVG)

Huishoudelijk regelement

Regelement ongewenst gedrag 

Statuten

Taken en functieomschrijvingen vrijwilligers